– Được hỗ trợ kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp đến Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương.

– Được thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ về nắm bắt, khai thác các chủ trương, chính sách mới nhất của Đảng, Nhà nước đối với doanh nghiệp liên quan đến dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động.

– Lãnh đạo các doanh nghiệp được tương tác, chia sẻ với nhau trong nhóm riêng biệt, khép kín về kinh nghiệm, biện pháp ứng phó với các tác động từ dịch bệnh COVID-19, cách thức duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì thị trường, thực hiện giao thương, tương trợ lẫn nhau.

– Được hướng dẫn, hỗ trợ tham gia các hoạt động ủng hộ công tác phòng chống đại dịch COVID-19, đồng thời ghi nhận tất cả các kết quả doanh nghiệp đã ủng hộ từ khi bắt đầu cuộc chiến chống đại dịch.

– Được tham gia cộng đồng những doanh nghiệp tích cực nhất trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và tham gia các hoạt động của của Hội đồng cũng như của VCCI tổ chức.