Tổ duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh

Tổ duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh do Giám đốc Văn phòng giới sử dụng lao động làm Tổ trưởng, thành viên gồm đại diện các ban chuyên môn của VCCI, đại diện các doanh nghiệp, HHDN.

Nhiệm vụ của Tổ là nắm tình hình và đề xuất các giải pháp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi trong giai đoạn sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.