Tổ công tác chính sách

Tổ công tác chính sách do Trưởng Ban Pháp chế là Tổ trưởng, thành phần gồm Ban Pháp chế (đầu mối) và các ban chuyên môn của VCCI, đại diện các doanh nghiệp, HHDN. Nhiệm vụ của Tổ là tập hợp, nghiên cứu các kiến nghị, góp ý về chính sách và giám sát, nắm tình hình thực tiễn về thực hiện các chính sách, quy định liên quan Covid-19 và doanh nghiệp, tham mưu xây dựng các đề xuất chính sách với Chính phủ, các cơ quan liên quan ở trung ương và các địa phương.