TỔ DUY TRÌ VÀ PHỤC HỒI

Có nhiệm vụ nắm tình hình và đề xuất các giải pháp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi trong giai đoạn sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Tổ trưởng: Đ/c Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký, Giám đốc Văn phòng giới sử dụng lao động