TỔ CHÍNH SÁCH

Có nhiệm vụ tập hợp, nghiên cứu các kiến nghị, góp ý về chính sách và giám sát, nắm tình hình thực tiễn về thực hiện các chính sách, quy định liên quan Covid-19 và doanh nghiệp; tham mưu xây dựng các đề xuất chính sách với Chính phủ, các cơ quan liên quan ở trung ương và các địa phương.

Tổ trưởng: Đ/c Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI