CÁC BAN THƯỜNG TRỰC THEO CÁC VÙNG KINH TẾ

Bao gồm Ban thường trực ứng phó Covid-19 khu vực tp. Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Miền trung và Tây Nguyên. Nhiệm vụ các Ban là theo dõi, nắm tình hình và phối hợp triển khai các hoạt động ứng phó dịch bệnh trên địa bàn.

Phụ trách: Giám đốc các chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện VCCI tại các địa phương